เรียนต่อ อเมริกา Study in USA เรียนที่ California Los Angeles เรียนที่ New York เรียนที่ ฺBoston บอสตัน เรียนที่ Atlanta

วีซ่าอเมริกา

รายละเอียดสำหรับขอวีซ่าอเมริกา

เอกสารที่ใช่ขอวีซ่านักเรียนประเทศสหรัฐอเมริกา  F1 Visa เพื่อเตรีมตัวยื่น Interview กับสถานทูต 

เอกสารของสถานทูต

 • ใบหน้า DS 160 ที่กรอกออนไลท์แล้ว
 • ใบเสร็จชำระเงินค่าวีซ่านักเรียนของแบงค์กรุงศรี $160 
 • ใบนัดยืนวีซ่าที่นัดยื่นออนไลท์แล้ว 
 • ใบเสร็จชำระค่า Sevis Fee $200 US  
เอกสารของผู้สมัคร

 • พาสสปอตร์เล่มจริง
 • สำเนาหน้าพาสสปอตร์
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • รูปถ่ายขอวีซ่าอเมริกา 2 รูป พื่นหลังขาว
 • ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล(ถ้ามี)
 • ใบรับรองการทำงานกรณีที่ทำงานแล้ว และใบผ่านงานต่างๆ 
 • ประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษาชั้นสูงสุดที่ได้รับ 
 • Transcript การศึกษาชั้นสูงสุดที่ได้รับ
 • ผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษ IBT หรือ IELTS (ถ้ามี อายุไม่เกิน 2 ปี)
เอกสารของสถาบันที่รับเข้าเรียน 
 • ใบตอบรับของทางสถาบัน 
 • I20 พร้อมลายเซนต์ของนักเรียนและลงวันที่
 • ใบจองที่พัก(ถ้ามี)
 • ใบจองตั๋วเครืองบิน (ถ้ามี) 
เอกสารของผู้สนับสนุนทางการเงิน หรือ Sponsor
 • Sponsorship Letter 
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 
 • หนังสือรับรองการทำงาน หรือ ใบจดทะเบียนพานิช 
 • ฺฺBank Letter ระบุค่าเงินเป็นจำนวน USD หรือ Bank Statement ย้อนหลัง ุ6 เดือน พร้อม Book Bank ตัวจริง  

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

อันดับมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2560
สถาบันสอนภาษา วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา
Johnson&Wales University เรียนต่อ Johnson&Wales University
National University (NU)เรียนต่อ อเมริกา เรียนต่อโท อเมริกา
Devry University เรียต่ออเมริกา เรียนต่อโท อเมริกา
CityUniversity of Seatle เรียนต่อ อเมริกา เรียนต่อโท อเมริกา
Full Sail University เรียนต่อ อเมริกา เรียนต่อโท อเมริกา
California Lutheran university CLU เรียนต่อ MBA อเมริกา เรียนต่อโท อเมริกา เรียน ป.ตรี อเมริกา