เรียนต่ออิตาลี เรียนภาษาอิตาเลียน Study in Italy

เรียนต่ออิตาลี ภาษาอิตาเลียน Study in Italy

เรียนต่ออิตาลี เรียนต่อ อิตาลี  เรียนต่อมิลาน เรียนต่อ กรุงโรม เรียนปริญญาโทยุโรป เรียนปริญญาตรียุโรป เรียนต่อ Milan Rome Venice Florence Napoli  เชงเก่นวีซ่า visa Europe เที่ยวอิตาลี

Italy

เรียนภาษาอิตาลีที่เมืองFlorence  เริ่มต้น 4 สัปดาห์รวมค่าที่พักห้องคู่ พร้อมอาหาร 2 มื้อ แค่ ประมาณ 68,000บาท เท่านั้น/ 4 weeks Italian course with double room included 2 meals only 1,700 EURO,( Florence)

เรียนต่อตรีด้านออกแบบที่อิตาลี ค่าเรียน 8,000 Euro ต่อปี

เรียนต่อโทด้านออกแบบที่อิตาลี ค่าเรียน 10,000 Euro ต่อปี

Programs คณะที่เปิดสอน

Undergraduate/หลักสูตรปริญญาตรี ปี 
FASHION AND TEXTILE DESIGN
INTERIOR AND INDUSTRIAL DESIGN
GRAPHIC AND MULTIMEDIA DESIGN

Master Courses/หลักสูตรปริญญาโท ปี

FASHION DESIGN
FASHION STYLING
INTERIOR DESIGN
INDUSTRIAL DESIGN
GRAPHIC DESIGN
MULTIMEDIA DESIGN

MBA/ หลักสูตร 1 ปี

MBA in Fashion Management

MBA in luxury Management

MBA in Communication & Media Management

MBA in Design Management

ACCOMMODATION ARRANGEMENTS/การจัดหาที่พัก

Shared flats:
single room from 350 euro per month
double room from 250 euro per person /per month.

Residence:
single room from 570 euro per month
double room from 390 euro per person/per month.