เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ Study in Switzerland เรียนต่อ BHMS เรียนต่อ SHML เรียนต่อ HTMi เรียนต่อสวิส การโรงแรม

SHML Swiss College of Hospitality Management Lenk (SHML) สถาบัน เรียน ตรี โท การโรงแรม ที่สวิส

เรียนการโรงแรม Swiss College Hospitality Management Lenk (SHML) 

เรียน การโรงแรมแบบ Boutique Hotel แห่งแรกของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 

สถาบัน SHML Swiss College Of Hospitality Management Lenk เรียนต่อการโรงแรม สวิส  เรียนต่อสวิส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

 • ขณะฝึกงาน นักเรียนจะได้รับค่าตอบแทน 2,172 CHF** หรือ เกือบ 80,000 บาท** ต่อเดือน ในเทอมสองที่ฝึกงานตามภาคบังคับของรัฐ  

สถาบันตั้งอยู่ที่ Lenk เป็นเขตเล็กๆที่อยู่ห่างจากเบิร์น (Bern) เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประมาณ 1 ชั่วโมง นักท่องเที่ยวมากมายจากทั่วโลกมุ่งหน้าสู่เมือง Lenk ในช่วงฤดูหนาว ที่เป็นสวรรค์ของผู้ที่ชื่นชอบการเล่นสกี

SHML เป็นสถาบันที่ใช้โรงแรมจริงเป็นสถานที่เรียน โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อที่สวิตเซอร์แลนด์ได้ทำความเข้าใจกับหลักปรัชญาที่แสดงถึงวัฒนธรรมของโรงแรมที่มีการบริหารจัดการแบบสวิตเซอร์แลนด์อย่างแท้จริง SHML ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ “University of Gloucestershire”

ได้การรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก หน่วยงาน EduQua ซึ่งเป็นองค์กร รับรองมาตรฐานการศึกษาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

เรียนการโรงแรม ปริญญาตรี เรียนป.ตรี SHML เรียนต่อSHML เรียนต่อสวิส! เรียนการโรงแรมที่สวิส ปริญญาโท เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ ป.โท เรียนทำอาหารที่สวิส เรียนโทสวิส เรียนตรีสวิส เรียนภาษาสวิส ็Hotel Management School Switzerland Hotel School Switzerland Swiss Hospitality Swiss Hotel management School Master Degree in Hotel Management Degree

สถาบัน SHML Swiss College Of Hospitality Management Lenk ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

เรียนต่อการโรงแรม ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ปริญญาโท ปริญญาตรี เรียนต่อการท่องเที่ยว เรียนการทำอาหาร ที่ ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ มาตรฐาน Eduqua 

เรียนต่อการโรงแรมที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จบมาแล้วดียังไง ? 

 • สวิตเซอร์แลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความปลอดภัยสูง ประเทศหนึ่งในโลก ภาษาที่ใช่ในประเทศคือ ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอิตาลี ภาษาท่องถิ่นสวิส และคนสวิสสามารถภาษาอังกฤษได้ดี 
 • นักเรียนจะเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เมื่อจบสาขาการโรงแรม การท่องเที่ยวที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
 • สามารถช่วยให้นักเรียนมีความเป็นมืออาชีพ ในสาขาการโรงแรม และการท่องเที่ยว และงานด้านการบริการต่างๆ เข้าใจมารยาทสากลในการทำงานร่วมกับคนต่างชาติมากยิ่งขึ้น 
 • เข้าใจวัฒนธรรมจริงๆในการทำงาน ด้านการโรงแรมการบริการ กับคนชาติต่าง เพราะนักเรียนต้องฝึกงานตลอดในขณะที่เรียน อาจจะได้ภาษาที่ 3 และภาษาที่ 4 เพิ่มเติ่มเมือเรียนที่สวิตเซอร์แลนด์
 • ไม่ต้องหาที่ฝึกงานเพราะทางสถาบันจะช่วยนักเรียนหางานในโรงแรมและบริษัทต่างๆที่เป็นพันธมิตรด้วย 
 • นักเรียนจะมีเพื่อนเรียนร่วมชั้นเรียนและร่วมหอพัก จากนักเรียนประเทศต่างๆทั่วโลก 
 • ขณะฝึกงาน นักเรียนจะได้รับค่าตอบแทน 2,172 CHF** หรือ เกือบ 80,000 บาท** ต่อเดือน ในเทอมสองที่ฝึกงานตามภาคบังคับของรัฐ
 • ค่าเล่าเรียน ค่าอาหาร และค่าที่พัก ถูกจ่ายร่วมในค่าเทอมต่อปีแล้ว ไม่ต้องจ่ายแยกอีก
 • ที่พักอยู่ใกล้สถาบัน ทำให้ไม่มีค่าเดินทางไปเรียน 
หลักสูตร ที่เปิดสอน 
 • ประกาศนียบัตรเรียน 6 เดือน+ ฝึกงาน 6 เดือน เป็นเวลา 1 ปี                        
 • อนุปริญญาตรี เรียน 6 เดือน+ ฝึกงาน 6 เดือน เป็นเวลา 2 ปี  
 • ปริญญาตรี เรียน 6 เดือน + ทำงาน 6 เดือน เป็น เวลา  4 ปี  
 • อนุปริญญาโท Post Graduate Diploma เรียน 6 เดือน+ ฝึกงาน 6 เดือน เป็นเวลา 1 ปี  
 • ปริญญาโท เรียน 6 เดือน + ทำงาน 6 เดือน เป็นเวลา 2 ปี 


ค่าใช่จ่าย ที่ SHML Swiss College Of Hospitality Management Lenk 

เรียน ต่อ ป.ตรี การโรงแรม ที่ สวิส 

ปริญญาตรี – คณะบริหารธุรกิจ สาขาการโรงแรม

Bachelor of Business Administration (BBA) in Hospitality Management

ค่าใช่จ่ายปี 1 เรียนที่ SHML ระดับปริญญาตรีค่าเทอม  17,300   CHF  =   605,500 บาท*** 

ค่าประกันสุขภาพ  1,100   CHF

ค่าอาหาร  2,800   CHF

ค่าหอพัก  2,800   CHF 

รวม   24,000 CHF   =  840,000 บาท***


ค่าใช่จ่ายปี 2, 3และ 4 เรียนที่ SHML ระดับปริญญาตรีค่าเทอม  11,300   CHF  =   395,500 บาท***

ค่าประกันสุขภาพ  1,100   CHF

ค่าอาหาร 2,800   CHF

ค่าหอพัก  2,800   CHF 

รวม  18,000  CHF   =   630,000บาท***


คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนปริญาตรีที่ SHML

ระดับประกาศนียบัตร ระดับอนุปริญญา ระดับอนุปริญญาชั้นสูง และ ปริญญาตรี

1.  จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือ เทียบเท่า

2.  อายุ 17 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป มีผลสอบ

3. IELTS  คะแนน 5.0

***สำหรับผู้ที่มีคะแนนIELTS 4.0 สามารถสมัครเรียนได้แต่ต้องลงเรียนภาษาอังกฤษกับทางสถาบันเพิ่มเติ่ม

เป็นเวลา 3 เดือน มีค่าใช่จ่ายเพิ่มเติม อีก 3,500 CHF หรือ ประมาณ 123,000 บาท


เรียนอนุปริญญา  – อนุปริญญาสาขาการประกอบอาหาร  

เรียน ต่อ ป.ตรี การโรงแรม ที่ สวิส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

Diploma in Culinary Management

ค่าใช่จ่ายปี 1 เรียนที่ SHML ระดับอนุปริญญาค่าเทอม  17,300   CHF  =   605,500 บาท*** 

ค่าประกันสุขภาพ  1,100   CHF

ค่าอาหาร  2,800   CHF

ค่าหอพัก  2,800   CHF รวม   24,000 CHF   =  840,000 บาท***


ค่าใช่จ่ายปี 2 เรียนที่ SHML ระดับอนุปริญญาค่าเทอม  11,300   CHF  =   395,500 บาท***

ค่าประกันสุขภาพ  1,100   CHF

ค่าอาหาร 2,800   CHF

ค่าหอพัก  2,800   CHF 

รวม  18,000  CHF   =   630,000บาท***


ปริญญาโท – บริหารจัดการโรงแรม 

เรียน ต่อ ป.โท การโรงแรม ที่ สวิส ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ 

Master of Business Administration (MBA) in Hotel Management

ค่าใช่จ่ายปี 1 เรียนที่ SHML ระดับปริญญาโทค่าเทอม  17,300   CHF  =   605,500 บาท*** 

ค่าประกันสุขภาพ  1,100   CHF

ค่าอาหาร  2,800   CHF

ค่าหอพัก  2,800   CHF รวม   24,000 CHF   =  840,000 บาท***


ค่าใช่จ่ายปี 2 เรียนที่ SHML ระดับปริญญาโทค่าเทอม  11,300   CHF  =   395,500 บาท***

ค่าประกันสุขภาพ  1,100   CHF

ค่าอาหาร 2,800   CHF

ค่าหอพัก  2,800   CHF รวม  18,000  CHF   =   630,000บาท***


คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนปริญาโทที่ SHML

ระดับปริญญาโท ปี และ Post Graduate Diploma 1 ปี

1. อายุ 18 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 ปี

2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกสาขา

3. มีผลคะแนน IELTS 5.5-6.0 ขึ้นไป

***สำหรับผู้ที่มีคะแนนIELTS 4.0 สามารถสมัครเรียนได้แต่ต้องลงเรียนภาษาอังกฤษกับทางสถาบันเพิ่มเติ่ม

เป็นเวลา เดือน มีค่าใช่จ่ายเพิ่มเติม อีก 3,500 CHF หรือ ประมาณ 123,000 บาท

เรียนการโรงแรม  Introduction to the SHML

 • SHML, a registered Swiss company in the canton of Bern, is Switzerland’s first Boutique Hotel School that was conceptualized and developed to prepare Students for a promising hospitality career, based on the operating philosophies of luxury International boutique hotels and resorts. These hospitality jewels can be found throughout the World, ranging from deluxe two suite Resorts to two hundred plus room accommodation units, and are represented by such famous companies as The Leading Hotels of the World, Small Luxury Hotels, Relais & Chateaux, and Select Hotels and Resorts. Their common denominator is “top drawer” ambiance, sustained by a corresponding management approach with superb guests’ service.
 • To ensure a rigorous academic curricula and substance, our College of Hospitality Management has concluded a managed progression agreement with the University of Gloucestershire for a top up degree BA (Hons) in Strategic Hospitality Management at their campus in Cheltenham (UK).
 • Our College SHML is located in the exceptionally safe Bernese Oberland and operates within a real boutique hotel that is open to guests during the winter season. The premises offer an ideal environment to stimulate operations as they occur within boutique hotels commercial operations worldwide, including the fine arts of food and beverage production and services, rooms division, supervisory and management procedures. SHML aims at keeping alive the time proven fundamentals of Swiss Hotel Operations, as well as being sustained by the Swiss culture which has gained distinction marks over the last two centuries as unique in the World. Swiss culture implies integrity, neutrality, unity, impartiality, respect for one another and individual responsibility towards the environment.
 • Our College syllabi does not vary from other program outlines, except that its content and actual transfer to students is dealt-with by professional hoteliers who have acquired over the years the skills to operate and manage some of the best hotels and resorts in the World.

SHML offers 3 Academic Programs /3 หลักสูตรที่เปิดสอนเรียนการโรงแรม 

 • ปริญญาตรี – Bachelor of Business Administration (BBA) in Hospitality Management
 • ปริญญาโท – Master of Business Administration (MBA) in Hotel Management บริหารจัดการโรงแรม
 • อนุปริญญา  – Diploma in Culinary  Management อนุปริญญาสาขาการประกอบอาหาร


สนใจข้อมูลเรียนต่อตางประเทศ และสมัครเรียน เพิ่มเติ่มติดต่อ

Uro Educations 

เว๊บไซท์:  www.uroeducations.com  

อีเมล:  info@uroeducations.com 

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

เรียนการโรงแรม เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ เรียนต่อสวิส เรียนต่อการโรงแรม การท่องเที่ยว โรงเรียนสอนทำอาหาร เรียนต่อ Swiss
เรียนการโรงแรม สถาบัน B.H.M.S .Business & Hotel Management School
เรียนการโรงแรม สถาบัน HTMi Hotel and Tourism Management Institute
คู่มือ (เบื่องต้น)ไปเที่ยว หรือ ไปเรียนการโรงแรมและการท่องเที่ยว ที่สวิสเซอร์แลนด์